Garbatka

Obrona pracy doktorskiej o misjologii

2 grudnia 2014 r. odbyła się na UKSW w Warszawie publiczna obrona pracy doktorskiej ks. mgr. lic. Macieja Będzińskiego, sekretarza krajowego Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary i Papieskiego Dzieła św. Piotra Apostoła. Temat pracy brzmiał: „Personalistyczny wymiar misjologii w nauczaniu Jana Pawła II”.

Praca została napisana pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Bogumiła Gacki MIC z UKSW, natomiast recenzentami byli: ks. prof. dr hab. Jarosław Różański OMI z UKSW i ks. prof. dr hab. Marek Jagodziński z KUL. Praca ta powstawała w czasie przygotowania do jubileuszu 50-lecia wydania Dekretu o działalności misyjnej Kościoła „Ad gentes” oraz do 25-lecia wydania encykliki misyjnej Jana Pawła II „Redemptoris missio”, które będziemy świętować w przyszłym roku. Przede wszystkim jednak została zamknięta w roku kanonizacji Jana Pawła II – zaznaczył na wstępie prezentacji swojej pracy ks. Marek Będziński.

 

Jest ona próbą odpowiedzi na pytania: Czy istnieje misjologia personalistyczna? Jaki wkład w dzieło ewangelizacji Kościoła ma każdy ochrzczony człowiek? Jakie wnioski powinniśmy wyciągnąć z historycznego zaangażowania misyjnego? Doktorant przeprowadził syntezę obszarów badawczych, którymi zajmował się Jan Paweł II. Personalizm chrześcijański obok objawienia Bożego był fundamentem nauki Papieża. Wpływy tego systemu odnajdujemy niemal w każdej wypowiedzi i dokumencie św. Jana Pawła II. Misjologia była więc dla niego naturalnym następstwem naukowych rozstrzygnięć teologicznych. Celem tej dysertacji było ukazanie misjologii jako nauki ściśle dogmatycznej, a nie tylko pastoralnej. W ten sposób osobowa godność człowieka staje się treścią przepowiadania misyjnego, co uwypuklił Jan Paweł II już w pierwszej encyklice „Redemptor hominis (nr 12) – podkreślił Doktorant. Komisja egzaminacyjna uznała problem personalistycznej misjologii za zagadnienie nowe, a wydobycie tego zagadnienia z nauki Jana Pawła II za nowatorski rys tej pracy.

Ks. Maciej Będziński jest kapłanem diec. radomskiej. Urodził się 29 stycznia 1981 r. Święcenia kapłańskie przyjął 27 maja 2006 r. w Radomiu z rąk bp. Zygmunta Zimowskiego. W sierpniu 2014 r. został mianowany sekretarzem krajowym Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary i Papieskiego Dzieła św. Piotra Apostoła. Jest członkiem Papieskiej Unii Misyjnej. Przez dziesięć lat prowadził w diec. radomskiej Misyjne wakacje z Panem Bogiem.

Mariola Krystecka

Artykuł zaczerpnięty ze strony www.missio.org.pl