Garbatka

Bierzmowanie

Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do ,,sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego". Przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. "Przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej". Skutkiem sakramentu bierzmowania jest pełne wylanie Ducha Świętego, jakie niegdyś stało się udziałem Apostołów w dniu Pięćdziesiątnicy.

2 lipca 2020 roku młodzież przyjęła z rąk biskupa Henryka Tomasika sakrament bierzmowania. Młodzi przygotowywali się do jego przyjęcia pomimo trudu pandemii. Módlmy się za bierzmowanych, by zaufali Bogu, zawierzyli Mu swoje życie i szukali własnej drogi w łączności z Nim.

2 lipca przywitaliśmy również nowego wikariusza - ks. Romana Zająca. Otoczmy Go opieką modlitewną i wypraszajmy przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny potrzebne łaski. Życzymy, by posługa w naszej parafii przyniosła Księdzu dużo radości oraz pozwoliła wzrastać w wierze i miłości do Boga i bliźniego. Szczęść Boże

Serdeczne podziękowania składamy Bogu za posługę księdza Damiana Janiszewskiego. Wdzięczni za udzielane sakramenty, płynące z serca homilie, uśmiech i poczucie humoru obiecujemy pamięć w modlitwie. Życzymy, by Duch Święty hojnie obdarowywał Księdza swoimi darami, a Maryja nadal otaczała płaszczem swej opieki.